> gemeenteblad

Gemeenteblad

 
Gemeenteblad december 2020

Gemeenteblad december 2020

In het tweede deel van de algemene (online!) ledenvergadering, die van 26 november, is de uitslag van de stemming voor twee nieuw voorgestelde bestuursleden, die zichzelf in het eerste deel van die vergadering op 19 november al hadden voorgesteld, bekend gemaakt. Zij zijn beiden gekozen. De één: Gerbrant Fennema werd in de eerste kerkenraadsvergadering die daarop volgde, op 17 december, tot kerkmeester en voorzitter van de commissie van beheer benoemd. De ander, Beno Hofman tot voorzitter van de commissie van beleid en van het DB.
Langzittend (deels co-) voorzitter van de commisse van beleid, Alex van 't Zand, trad af als kerkenraadslid, zoals ook het eveneens langzittende lid en kerkmeester Jantien Groeneveld. Van hen beiden werd - gelijk met het eerder al teruggetreden lid van de commissie van beleid Pijke Vossestein - afscheid genomen in woorden van grote dankbaarheid, onder toevoeging van een verrasingspakket samen met een schitterende kleine sculptuur van een juichende gestalte.
Lees vanaf pagina 5 van dit decemberblad een weergave van de notulen van de ledenvergadering van november.

Download hier >>


Gemeenteblad november 2020

Gemeenteblad november 2020

Lees hier het begin van het artikel over 'Einde van de Doperse Dis'
Na acht jaar is de Doperse Dis opgehouden te bestaan.
Op de prachtige benefietavond eind februari (2020) hadden we er nooit bij stilgestaan dat de dis van half maart afgezegd zou kunnen worden vanwege oplopende besmettingen met het Coronavirus. Na de versoepelingen van de lockdown maatregelen in juli, dachten we even dat we weer zouden kunnen opstarten. Het bleek echter heel ingewikkeld om zowel in de keuken als in de zaal de maaltijd goed te organiseren, afgezien nog van de randvoorwaarden, zoals aankomst en vertrek van de gasten buiten.

Lees verder op pag. 4 van het blad

Download hier >>


Gemeenteblad oktober 2020

Gemeenteblad oktober 2020

uit het artikle op bladzijde 5:
Stilstaan bij hen die wij verloren.. op 1 november a.s.
In onze gemeente is het altijd de gewoonte om op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar de leden en belangstellenden die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen te herdenken. Tevens is er dan ook voor anderen de gelegen-
heid een kaars te ontsteken voor een ieder die korter of langer gemist
wordt, al dan niet met het noemen van een naam daarbij.
Wij hebben besloten om dit voortaan te doen op de 1e zondag in november,
zoals ook in andere geloofsgemeenschappen gebruikelijk is.
Dit jaar vindt de herdenking daarom plaats op zondag 1 november 2020,
om 10.00 uur in de Vermaning.

Download hier >>


Gemeenteblad  september 2020

Gemeenteblad september 2020

Thuis op Aarde – een nieuw seizoen voor onze gemeente
(eerste alinea uit het artikel van ds. Geert Brüsewitz).

Komende zondag, 20 september starten we het nieuwe seizoen met elkaar
in de kerk, of verbonden via kerkdienstgemist.nl. Vanaf deze zondag kunnen we, na opgave en de gegeven aanwijzingen opvolgend, weer met 35 mensen samen komen. Het is een bijzonder seizoen, spannend ook. Terwijl we met elkaar midden in een proces van vernieuwing en verandering zaten, nadenkend over hoe onze gemeente zich zou kunnen en moeten ontwikkelen, werden we, net als alles en iedereen om ons heen, getroffen door het Coronavirus en de veranderingen die dat teweeg bracht in onze manier van leven. Ineens konden we niet meer naar de kerk en moesten we afstand van elkaar houden. We konden niet zingen, maar ook niet vergaderen, niet samenkomen. En dat raakt het hart van gemeente zijn.

lees verder op pagina 5 van dit gemeenteblad.

Download hier >>


Gemeenteblad augustus 2020

Gemeenteblad augustus 2020

(van de kerkenraad:)
Richtlijnen bij het bezoeken van de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Groningen
Beste zusters en broeders,
Zo langzamerhand vinden er in het kerkgebouw weer wat activiteiten plaats en zullen ook weer een aantal ruimtes in de kerk voor de verhuur beschikbaar zijn. Dit zal deels in september weer gaan beginnen. Laat duidelijk zijn dat dit alleen mogelijk is wanneer de regels van het RIVM gevolgd worden, zolang dit nodig blijkt te zijn.
Met Nynke Dijkstra en een aantal leden zijn we de laatste weken (maanden) bezig geweest om in kaart te brengen wat dit voor gevolgen heeft en wat nodig is dit uit te kunnen voeren, zodat zowel diegenen die werkzaamheden uitvoeren en diegenen die de kerk bezoeken dit veilig kunnen doen.
Dit vereist discipline van iedereen. Het lijkt daarom zinvol hieronder aan te geven wat van ons allen wordt verwacht.

Download hier >>


Gemeenteblad juni 2020

Gemeenteblad juni 2020

Informatie over het programma van de zomerdiensten met de kleine oecumene:

In deze periode van gedwongen thuis zitten en isolatie leek het ons spannend om die vreemde situatie, die ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd als uitgangspunt te nemen voor ons zomerprogramma. "'T Huis van God" valt in deze periode samen met óns thuis, in al zijn facetten. En we nemen de vertrekken van ons huis als uitgangspunt om na te denken over en te vieren rond onze inspiratie, ons geloof.

Hoe nemen we kennis tot ons, hoe is het met ons innerlijk, wat zijn de zaken van vroeger die ons nu helpen. Wat bewaren we ten allen tijde ook al wordt alles anders.

Hoe geven we vorm aan ontmoeting, onderlinge zorg op afstand, wat kunnen we zelf doen, waar geven we zelf vorm aan: als gerechten die we bereiden, zaken die we repareren of in elkaar zetten als hulp voor gedachten, hulp bij deze ongewone manier van leven.

En daar dan over nadenken met elkaar en van elkaar leren, hopen we te berei-ken met dit programma. Daarnaast willen we ook vanaf half juli 3 fysieke bijeen-komsten organiseren in een van de grotere kerken van de oecumene, met alle aanwijzingen en protocollen die daarvoor zijn.

Voor het hele programma volgt begin juli nog een folder met nadere aanwijzingen en afspraken.

Download hier >>


In memoriam: Marijke de Bruijne

door: Bart Smits
(hoofdartikel voor het niet verschenen gemeenteblad, van mei 2020)
zie ook het interview door Anemiek Schrijver met haar in een uitzending van 'Het Vermoeden', van 10 april 2007, op Uitzending Gemist.

Marijke de Bruijne is op 30 maart van dit jaar overleden. Ze is 83 jaar
geworden. Marijke was dichteres en actief in de oecumenische geloofsgemeenschap die haar diensten hield in de Pepergasthuiskerk in Groningen.
In de overlijdensadvertentie in 'Trouw' las ik de volgende tekst van haar:
Wie draagt ons en hoedt ons,
Wie troost ons en omarmt ons.
Wie anders dan jij.
Geest van God.

Download hier >>


Gemeenteblad maart 2020

Gemeenteblad maart 2020

In goede en slechte tijden: Muziek als geloofstaal
(uit het hoofdartikel door ds. Geert Brüsewitz):
Een van de afgelopen zondagen vroeg een van onze gemeenteleden zich af waarom we zoveel onbekende liederen zongen, met moeilijke teksten. Dat ver-baasde me, want voor mij waren de liederen voor het allergrootste deel bekend en ook wel dierbaar. Ik realiseerde me eens te meer dat zingen in de kerk geen sinecure is. Melodieën moeten te doen zijn, en de teksten moeten niet te veel vragen oproepen, want anders blijf je in bepaalde regels hangen en verlies je het contact met de zangers om je heen.. Muziek, liederen, teksten.. Ze zijn van belang. Ze begeleiden ons leven. Lees verder op pag. 3

Download hier >>


Gemeenteblad februari 2020

Gemeenteblad februari 2020

AFGELAST: De jongerengroepBijbel, Pizza en Bier
ALLE BIJEENKOMSTEN NA 22 FEBRUARI, te weten:
3 april en 15 mei

Download hier >>


Gemeenteblad januari 2020

Gemeenteblad januari 2020

[uit het hoofdartikel door ds. Geert Brüsewitz]

Op 29 december, op de rand van het oude jaar overleed Graham Maule. Na een ziekteproces van twee maanden, overleed hij op 61 jarige leeftijd. Hij was met John Bell samen verantwoordelijk voor veel van de liederen die de Iona Community voortgebracht heeft. Nij was geen musicus, het ging hem om het opnieuw zingbaar en begrijpelijk maken van oude Bijbelse teksten, zodat de wijsheid, die in teksten en geloof geborgen is, niet verloren gaat. Een van de mooiste liederen waarvan hij de melodie componeerde is het prachtige pinksterlied: Een vogel ze broedt.

Download hier >>


 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 


 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl